Rozpočet

   

 

 
 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2020 - 2021

 

 

Odpisy dlouhodobého majetku

698

698

   

Ostatní náklady

7 471

7 565

   

Náklady celkem

16 888

16 982

   
                   

Výnosy

ROK 2020

ROK 2021

   

Ostatní výnosy

12 535

12 542

   

Příspěvek zřizovatele na provoz

4 353

4 440

   

Výnosy celkem

16 888

16 982

   
                   
 

Datum zpracování:

1. 8. 2018

 

Zpracovatel:

Lenka Hošnová

 

Zástupce organizace:

Mgr. Iva Brzobohatá

 

Schváleno Radou Ústeckého kraje číslo usnesení  024/53R/2018  B)  1. b)

   

 

 

 

 

 

                                              

 

                  Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

 

Číslo organizace:

 

 

 

 

 

 

 

IČO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady

 

 

 

Skutečnost r. 2017

Schválený rozpočet roku 2018

Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

501 - Spotřeba materiálu

 

 

 

  1 664

  1 673

 

502 - Spotřeba energie

 

 

 

   830

   830

 

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

   92

 

 

   90

 

504 - Prodané zboží

 

 

 

   0

   0

 

506 - Aktivace dlouhodobého majetku

 

 

 

   0

 

507 - Aktivace oběžného majetku

 

 

 

   0

   0

 

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby

 

 

 

   0

 

511 - Opravy a udržování

 

 

 

   250

   165

 

512 - Cestovné

 

 

 

   24

   25

   25

   25

 

513 - Náklady na reprezentaci

 

 

 

   5

   6

 

516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

 

 

 

   0

 

518 - Ostatní služby

 

 

 

   992

  1 014

 

521 - Mzdové náklady

 

 

 

  8 832

  8 719

 

524 - Zákonné sociální pojištění

 

 

 

  2 993

  2 953

 

525 - Jiné sociální pojištění

 

 

 

   36

   36

 

527 - Zákonné sociální náklady

 

 

 

   186

   193

 

528 - Jiné sociální náklady

 

 

 

   0

   0

 

531 - Daň silniční

 

 

 

   0

   0

   0

 

532 - Daň z nemovitostí

 

 

 

   0

   0

 

538 - Jiné daně a poplatky

 

 

 

   6

   6

 

549 - Ostatní náklady z činností

 

 

 

   300

   289

 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

   463

 

 

   698

 

552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

   0

 

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

   0

 

555 - Tvorba a zúčtování rezerv

 

 

 

   0

   0

 

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

 

 

 

   0

 

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

   13

 

 

   0

 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

   175

 

 

   100

 

562 - Úroky

 

 

 

 

   0

   0

   0

 

591 - Daň z příjmů

 

 

 

   0

   0

   0

 

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

 

 

 

   0

 

Náklady celkem

 

 

 

  15 705

  15 103

  16 848

  16 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy

 

 

 

Skutečnost r. 2017

Schválený rozpočet roku 2018

Předpokládaná skutečnost k 31.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

 

 

 

   0

 

602 - Výnosy z prodeje služeb

 

 

 

   398

   449

 

603 - Výnosy z pronájmu

 

 

 

   9

   0

 

604 - Výnosy z prodaného zboží

 

 

 

   0

   0

 

644 - Výnosy z prodeje materiálu

 

 

 

   0

   0

 

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

   0

 

 

 

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

   0

 

 

 

648 - Čerpání fondů

 

 

 

   250

   150

 

649 - Ostatní výnosy z činnosti

 

 

 

   80

   10

 

662 - Úroky

 

 

 

   1

   1

   1

   1

 

663 - Kurzové zisky

 

 

 

   0

   0

 

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

 

 

 

   0

 

669 - Ostatní finanční výnosy

 

 

 

   0

   0

 

672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

  14 938

 

 

  16 187

 

Výnosy celkem

 

 

 

  15 706

  15 103

  16 848

  16 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování:

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel:

 

 

 

Lenka Hošnová

 

 

 

 

Zástupce organizace:

Mgr. Iva Brzobohatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Radou Ústeckého kraje číslo usnesení 024/53R/2018   B) 1.a)